ภาพกิจกรรม มหกรรมวิชาการฯ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

posted Aug 24, 2015, 9:28 PM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 24, 2015, 9:29 PM ]
ภาพ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21" กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีComments