ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม มหกรรมวิชาการฯ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

posted Aug 24, 2015, 9:28 PM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 24, 2015, 9:29 PM ]

ภาพ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21" กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีคณะทำงานเข้าเรียนเชิญท่าน ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดงานฯ

posted Aug 9, 2015, 8:30 PM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 24, 2015, 9:30 PM ]

คณะทำดำเนินงานมหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรณที่ ๒๑"ฯ  นำโดยท่านผู้อำนวยการวิลิศ สกุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าเรียนเชิญท่าน ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ภาคเหนือ

posted Jun 7, 2015, 12:21 AM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านการประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

posted Mar 20, 2015, 8:52 PM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 24, 2015, 9:36 PM ]

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคราชพิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


1-4 of 4