เป้าหมายการดำเนินงาน

โรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย เป็นการรวมกลุ่มของโรงเรียนในฝันที่มีแนวอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้ ICT ทั้งระบบโรงเรียน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้

1. โรงเรียนมีความพร้อมพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายและการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับปริมาณการใช้งานของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน


2. โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ ICT จนเป็นวิถีชีวิต และสามารถบูรณาการการใช้ ICT สู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น