กิจกรรมการประกวด

1. นักเรียน : การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน
    แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย

เกณฑ์การประกวด
 1. สมัครเข้าร่วมประกวดได้ประเภทละ 1 ทีม
 2. สมัครได้ทั้งเดี่ยว และกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)
 3. ไม่จำกัดเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แต่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
 4. ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที
 5. จัดนิทรรศการประกอบการนำเสนอในพื้นที่ไม่เกินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร
 6. การกำหนดลำดับที่ กำหนดตามวัน เวลา ที่สมัคร
 7. เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย
  1. เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและแผนการจัดการเรียนรู้...................10 คะแนน
  2. เนื้อหาสาระ.....................................................................10 คะแนน
  3. กระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้......................................20 คะแนน
  4. ความสามารถของผู้นำเสนอ.................................................10 คะแนน
  5. นวัตกรรม และรูปแบบที่เกิดขึ้น.............................................20 คะแนน
  6. ความดีเด่นของผลผลิต นวัตกรรม โครงการ.............................20 คะแนน
  7. ประโยชน์ที่ได้รับ...............................................................10 คะแนน


2. ครู : การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เกณฑ์การประกวด
 1. สมัครเข้าร่วมประกวดได้ 1 ทีม
 2. สมัครได้ทั้งเดี่ยว และกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)
 3. ไม่จำกัดเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แต่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
 4. ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที
 5. จัดนิทรรศการประกอบการนำเสนอในพื้นที่ไม่เกินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร
 6. เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย
  1. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด........................................................10 คะแนน
  2. เนื้อหาสาระ...................................................................10 คะแนน
  3. กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้............................................30 คะแนน
  4. ความสามารถของผู้นำเสนอ...............................................20 คะแนน
  5. นวัตกรรม และรูปแบบที่เกิดขึ้น...........................................20 คะแนน
  6. ผลที่คาดจะเกิดกับผู้เรียน..................................................10 คะแนน
การตัดสิน
 1. แบ่งผลการตัดสินเป็นระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
 2. การจัดลำดับเฉพาะเหรียญทอง จัดลำกับเป็นชนะเลิศเหรียญทอง เหรียญทองรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เหรียญทองรองชนะเลิศลำดับที่ 2 และเหรียญทอง
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด จะเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 4. ผลงานที่เกิดจากการนำเสนอในงานนี้ กลุ่ม 46ICT สามารถนำไปเผยแพร่ได้
Comments