มหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21" กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

posted Apr 14, 2015, 1:20 AM by Mr.Thanaded Leelerdthanakul   [ updated Aug 21, 2015, 5:53 PM ]

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย จะดำเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียน และครูในกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่ายกว่า 77 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมเพรียงของการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Comments